Archivio Leggi della Somalia (1950-1989) : [34152] Community home page

La collezione dell’Archivio dei Bollettini Ufficiali Somali contiene i Bollettini ufficiali pubblicati in Somalia a partire dall’aprile del 1950 e fino al dicembre del 1989, coprendo un arco storico che va dall’Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia al periodo della Prima Repubblica (1960-1969) e della Repubblica Democratica Somala (1969-1989). I bollettini sono quindi pubblicati in lingua italiana dal 1950 al 1973, mentre sono pubblicati in lingua somala dal 1973 al 1989, dopo l’adozione del sistema scritto in alfabeto latino nel 1972.
Una breve guida sulla collezione è a disposizione, i contenuti sono i seguenti:
- L'ABUS e le lingue
- La collezione
- La struttura dell'Archivio
- Le traduzioni
- Come navigare l'Archivio e le diverse modalità di ricerca

La Guida è raggiungibile al seguente link:
Guida all'Archivio dei Bollettini Ufficiali Somali

The collection includes the Official Bulletins published in Somalia from April 1950 to December 1989, therefore it covers the period of the Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia (1950-1960), the First Republic (1960 – 1969) and the Somali Democratic Republic (1979 - 1989). The Bulletins were published in Italian in the period 1950-1973, and in Somali from 1973 onward when the Latin alphabet was adopted for the official writing system of this language.
A brief guide on the collection is available, it contains the following topics:
- The Archive of the Bollettini Ufficiali of Somalia
- The Collection
- The Structure of the Archive
- The translations
- How to browse in ABUS

The Guide is available at the following link:
Guide for the Archive of the Bollettini Ufficiali Somali

Ururintan waxaa ku jira qoraallada Faafinta rasmiga ah ee lagu daabacay Soomaaliya laga soo bilaabo Abriil 1950 ilaa Diseembar 1989, sidaa darteed dokumentooyinkani waxay ka koobanyihiin kuwii soo baxay 3dan xilli: Amministrazione Fiduciaria Italiana ee Soomaaliya (1950-1960), Jamhuuriyadda Koowaad (1960 -1969) iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya (1979 - 1989). Qoraallada Faafintu waxay ku soo baxayeen af Talyaani intii u dhaxaysay 1950-1973, iyo af Soomaaliga laga soo bilaabo 1973-kii markii farta laatiinka loo qaatay habka qoraalka rasmiga ah ee afkan.
Hage kooban oo ku saabsan ururinta ayaa diyaar ah, wuxuu ka konbanyahay mawduucyada soo socda:
- Kaydka Faafinta Rasmiga ah ee Soomaaliya iyo afafka
- Uruurinta Dokumentooyinka
- Dhismaha Kaydka
- Tarjumaadaha
- Sida loo daalacsado Kaydka (ABUS)

Hagaha waxaa laga heli karaa xiriirka soo socda:
Hagaha Kaydka Faafinta Rasmiga ah ee Soomaaliya

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Browse

Collections in this community